Pogobie Średnie

Stowarzyszenie „Dialog Pokoleń”

Powstanie

Stowarzyszenie „Dialog Pokoleń” powstało z inicjatywy księdza Andrzeja Borkowskiego proboszcza parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wiartlu i Aliny Buszyniewicz sołtysa wsi Pogobie Średnie. Zebranie założycielskie odbyło się 5 lutego 2008 roku w Pogobiu Średnim, a 3 marca 2008 stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Do zarządu stowarzyszenia zostali wybrani:

  • Damian Marcin Żyluk z Pisza — prezes
  • Alina Bogna Buszyniewicz z Pogobia Średniego — wiceprezes
  • Joanna Pelc z Pogobia Średniego — sekretarz
  • Łukasz Szymański z Pieczyska — skarbnik

W roku 2011 zmienił się skład zarządu, obecnie do zarządu stowarzyszenia należą:

  • Alina Buszyniewicz — prezes
  • Maria Grzywińska — wiceprezes
  • Joanna Pelc — sekretarz
  • Agnieszka Siwik — skarbnik

Wszyscy członkowie zarządu są mieszkańcami Pogobia Średniego. Adres stowarzyszenia do korespondencji:

Pogobie Średnie 13
12-200 Pisz

Cele i zadania

Spośród wielu zadań statutowych stowarzyszenia wyłania się cel podstawowy jego działalności, aktywizacja i integracja społeczeństwa. Cele te mają być realizowane poprzez inicjowanie, wspieranie i promowanie wszelkich działań temu służących. Formy realizacji tych celów mogą być różnorodne od organizacji festynów, zabaw, imprez sportowych poprzez różnego rodzaju imprezy kulturalne, konkursy do szkoleń, kursów i odczytów.

Pierwszy rok działalności

W roku 2008 stowarzyszenie pozyskało fundusze na realizację trzech projektów.
„Rodzina siłą pokoleń” — program finasowany przez gminę Pisz w ramach zadania publicznego wspierania polityki prorodzinnej. Był to cykl sześciu festynów zorganizowanych przy świetlicach wiejskich. Program festynu obejmował gry i konkursy premiujące rodzinny w nich udział, imprezy miały oczywiście plenerowy charakter i kończyły się zabawą taneczną. Festyny odbyły się w Pogobiu Średnim, Pogobiu Tylnym, Zdunowie, Trzonkach, Rakowie Piskim i Szerokim Borze Piskim.
„Dartuj z nami” — program finasowany przez gminę Pisz w ramach zadania publicznego upowszechniania zajęć sportowych. W ramach programu zakupiono 15 zestawów darta, dla świetlic wiejskich gminy Pisz. W listopadzie w Piszu zorganizowano zawody do których zgłosiło się siedem drużyn, nagrodami w konkursie był sprzęt sportowy na doposarzenie świetlic wiejskich.
„Zaplanuj swoją przyszłość”program finansowany przez Fundację Wspomagania Wsi. W ramach projektu odbyły się trzydniowe warsztaty edukacji finansowej, zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim, wzięło w nich udział 25 osób. Program warsztatów dotyczył skutecznych metod planowania budżetu domowego przy użyciu noweczesnych usług finansowych.

Logo - Pogobie Średnie

© Pogobie Średnie 2011